חיפוש כותרת
>> חופשה שנתית

 

חופשה שנתית 

 

 כללי: 

חופשה תעשה בתיאום בד"כ בין הצדדים, ותינתן בחודש האחרון של שנת העבודה בעדה היא נצברה עם הודעה מראש של 14 יום מהמעביד או העובד.
לעובד יש זכות לבחור יום אחד של חופש ולהודיע על כך 30 יום מראש למעביד.
המעביד חייב לתת לעובד לפחות 7 ימים ברצף אלא אם העובד מוותר על הרציפות מרצונו.
אם נאמר לעובד מראש שבחגי ישראל לא יהיה בו צורך ניתן להוציאו לחופשה (קרי לנכות לו מימי החופשה המגיעים לו עד 7 ימים), שכן 7 ימים צריכים לתת לו ברצף.

 כיום, (החל מ01/01/2017)  מס' ימי החופשה לעובדים בעלי ותק של עד 5 שנים ל-16 (14בפדיון )


חשוב לדעת !!!!

אין לשלם לעובד/ת פדיון ימי חופשה במתווה חודשי בתוך השכר, אלא רק בתשלום מרוכז בסיום יחסי עובד-מעביד. רכיב ההבראה הוא הרכיב היחידי אותו ניתן לשלם בתשלום חודשי. 

מעסיק אשר יישלם פדיון ימי חופשה במהלך העסקה ולא בסופה, מסתכן ועלול לשלם כפול במקרה של תביעה. מאחר וזה מנוגד לתכלית החוק.

 


 

כמה ימי חופשה נהוגים בחוק?

 

אורך החופשה (תיקון: תשכ"ה, תשכ"ז)

  

 הוותק לפי שנים מס' ימי חופשה למימוש מס' ימי חופשה לפדיון 
 בעד כל אחת מ-5 השנים הראשונות  16 יום 14 יום
 בעד השנה השישית 18 יום 16 יום
 בעד השנה השביעית 21 יום 18 יום
 בעד השנה השמינית ואילך יום נוסף לכל שנת עבודה עד לתקרה של 28 יום קיזוז של 3-4 ימים לפי מס' סופ"ש

 

 

אך שר העבודה רשאי לקבוע, בתקנות, לעבודה מסויימת חופשה ארוכה מזו, אם ראה צורך בכך מטעמים שבבריאות העובד או שבנסיבות העבודה. בימי החופשה לא ייכלל אלא מנוחה שבועית אחת לכל שבעה ימי-חופשה.

 

 עובד זר או ישראלי זכאי במהלך 5 שנות העבודה הראשונות שלו אצל אותו מעסיק ל - 16 ימי חופשה בשנה בתשלום (החופשה כוללת יום מנוחה שבועי אחד לכל 7 ימי חופשה), קרי בפועל 14 ימי חופשה על חשבון ימי עבודה. 

על פי החוק ניתן  לתת לעובד 7 ימי חופש בתשלום בפועל  ואת ה - 9 הנותרים (ברוטו, נטו- 7 ימים) זכאי העובד לצבור בכל שנה עד ל - 3 שנים (בשל ההתיישנות) לצורך פדיון בכסף בסיום יחסי עובד מעביד. 




מהו פדיון תשלום יום חופש שנתי ?

 

עובד אשר מנצל רק חלק מימי החופשה
וצובר חופשה לפדיון יחושב יום החופשה השנתי  שלו לפי שכרו החודשי מחולק ל -
25 ימי עבודה. כזכור ניתן לצבור ימי חופשה למשך 3 שנים בלבד.

פדיון ימי חופשה נעשה אך ורק בסיום יחסי עובד מעביד , מעסיקים שישלמו שנה בשנה לעובדים זרים שאינם יוצאים לחופשה ואינם מנצלים את החופשה, וזאת במטרה לא לצבור תשלום גדול יותר ליום סיום העסקה- עוברים על הוראות החוק! והם מסתכנים בתשלום כפול-גם בסיום כל שנת העסקה וגם במועד גמר חשבון בסיום יחסי עובד מעביד מכל סיבה שהיא.

מעסיק יכול לחייב עובד לצאת לחופשה שנתית גם בניגוד לרצונו על מנת שלא יצבור ימי חופשה אלא ינצלם בפועל.



חוק חופשה שנתית מגביל גם את כמות ימי החופשה שעובד יכול לצבור במידה ולא ניצלם בפועל- חייב לנצל 7 ימים בכל שנה קלאנדרית ואת היתרה לצבור לשנתיים הבאות בהם מועסק.



על כן בעת פדיון ימי חופשה שנתית במועד סיום העסקת העובד יש לפדות את ימי החופשה להם זכאי העובד בשנת העסקתו הנוכחית בצירוף הימים שצבר על פי חוק וותק בשלוש השנים הקלאנדריות שקדמו לה.

דוגמא לחישוב:

התשלום ליום עבודה הינו לפי התחשיב 5300 ₪  לחלק ל- 25 ימי עבודה בחודש =  212 ₪.  .




 

 


כיצד מחשבים ימי חופשה לעובד במשרה חלקית/עבודה לפי שעות?

לעניין חישוב ימי חופשה לעובד במשרה חלקית:

דמי החופשה לעובד המקבל שכר על בסיס יומי / שעתי יחושבו באופן הבא:

אם עבד פחות מ - 200 ימים בשנה אחת - מס' ימי החופשה המגיעים לעובד X מספר ימי העבודה בפועל  חלקי 200  (לדוגמא עובד שעובד בנקיון פעם בשבוע: סה"כ 48 ימי עבודה בשנה לחלק ל - 200 יום כפול 14 ימי חופשה = 3.36 ימי חופשה בשנה בשכר המגיע לו).אורך החופשה השנתית של העובד נקבע ע"פ מספר הימים אותם עבד העובד בפועל באותה שנה ולא על פי היקף משרתו. 




העובדת מסרבת לצאת לחופשה לאחר שנת עבודה?


 

על פי חוק מי שקובע את מועד היציאה לחופשה הוא המעסיק, אין לעובד זכות לצבור ימי חופשה ו/או לקבלם בשווה כסף אלא בהסכמת המעסיק ובמסגרת החוק. אשר על כן, אין לעובד יכולת לחייב את המעסיק שלא להוציא אותו לחופשה ובמקום לקבל עליה כסף, אלא בהסכמת המעסיק וגם לא יותר מ- 7 ימים בשנה (נטו ולעובד עם ותק של 1-5 שנים).




העובדת מבקשת לקבל תשלום יחסי של החופשה השנתית בכל חודש. האם היא זכאית לכך?

 

 

על פי החוק על עובד בהתאם לוותק לקבל ימי חופשה בתשלום על פי מועד שייקבע על ידי המעסיק (16 ימי חופשה כולל 2 ימי מנוחה שבועיים לשנה לוותק של 1-5 שנות עבודה).  

פדיון ימי חופשה נעשה אך ורק בסיום יחסי עובד מעביד , מעסיקים שישלמו שנה בשנה לעובדים זרים שאינם יוצאים לחופשה ואינם מנצלים את החופשה, וזאת במטרה לא לצבור תשלום גדול יותר ליום סיום העסקה- עוברים על הוראות החוק! ומסתכנים בתשלום כפול-גם בסיום כל שנת העסקה וגם במועד גמר חשבון בסיום יחסי עובד מעביד מכל סיבה שהיא. חוק חופשה שנתית מגביל גם את כמות ימי החופשה שעובד יכול לצבור במידה ולא ניצלם בפועל- חייב לנצל 7 ימים בכל שנה קלאנדרית ואת היתרה לצבור לשנתיים הבאות בהם מועסק, וזאת בשל חוק התיישנות של 3 שנים.


לכן לכאורה כל מה שישולם ביתר הינו בגדר שכר ולא ניתן להשיבו חזרה. חוזה שיכלול סעיפים אשר אינם עולים בקנה אחד עם החוק עלול להעמיד אתכם מול תביעה גם כאשר העובדת הסכימה לכך  וחרף העובדה שקיבלה שכר ביתר עקב אי ידיעה - אתם פשוט תשלמו  כפול!

 



עובד יצא לחופשה, מעבר למכסת ימי החופשה השנתיים שלו, באישור ובהסכמת המעסיק. המעסיק רוצה לקזז את ימי החופשה מהשכר החודשי ללא הודעה מוקדמת לעובד. השאלה, האם ניתן להוריד משכרו של עובד ימי חופשה שניצל, ללא הודעה מראש?
 

חל איסור ליצור לעובד "יתרת חופשה שלילית" דהיינו אם ניתנו לעובד ימי חופש נוספים מעבר לכמות המגיעה לו על פי חוק זה למעשה "בעיה" של המעביד.
בהחלט כן ניתן לקזז את ימי החופשה העודפים משכרו של העובד אם זה מה שנסגר עם העובד שאושרה לו החופשה. ניתן לדוגמא לאשר לעובד לצאת לחופשה של 10 ימים שצבר רק 7 ואת 3 הימים העודפים לנכות משכרו, אבל אם נסגר עם העובד שהוא רשאי לצאת לחופשה ולא יקוזזו לו הימים אלא יורדו לו מימי חופשה עתידיים זה אסור.


 




העובדת יצאה לחופשה וטרם חזרה למרות שהיתה אמורה לחזור אתמול. קיבלתי מסר מחברה שלה שהיא חולה ולא יכולה לבוא. מה אפשר לעשות? 




אי חזרה מחופשה הינה כהתפטרות. כיוון שהעובדת לא שלחה לך אישור רפואי תקף, כדאי להוציא מכתב בשפה שמבינה עם העתק לתאגיד, שאי חזרתה לעבודה מהווה התפטרותה . לערוך עימה גמר חשבון ולהעניק לה את זכויותיה בהתאם לוותק שלה.




העובדת הזרה חזרה לא מזמן מחופשת מולדת, וכעת היא רוצה לצאת לחופשה נוספת ביוון. מה לעשות?

ברגע שהעובדת סיימה את ימי החופשה שלה ואתה לא מאשר לה חופשה עליך להודיע בכתב לעובדת שאינך מאשר ובמידה ותעזוב לחו"ל או לחופשה בארץ תראה זאת כהתפטרות מצידה.




חופשה ללא תשלום האם מגיע בגינה תשלום פנסיה ופיצויי פיטורים?

חופשה ללא תשלום זוהי תקופה בה העובדת אינה צוברת וותק לתנאים סוציאליים לרבות פנסיה ופיצויים וככזו יש לקזז תקופות אלו מסך הזכאות. 

 


 

 האם במהלך חל"ת יש חובה על המעסיק לשלם ביטוח לאומי?

בחודשיים הראשונים המעביד אכן משלם ביטוח לאומי עבור העובד והחל מהחודש השלישי על העובד לשלם בעצמו את הביטוח הלאומי.

 


 

 

האם מותר לקצץ מתשלום ימי החופשה השנתית של העובדת הסיעודית את שעות המנוחה שהיא לקחה לעצמה בכל יום עבודה, מבלי שזה מגיע לה, ובניגוד לעמדתנו?

 

כל קיזוז רטרואקטיבי כרוך בהסכמת העובד לכך, במידה והעובדת תסכים ניתן יהיה לקזז מזכותה לחופשה. באשר לשעתיים מנוחה במהלך היום - אכן אין לכך תימוכין בחוק אך אולי יש לבדוק מול העובדת האם נתקלת בעומס, תשישות ואולי צריכה הפוגה, ולנסות להגיע עימה לפשרה.


 

האם במקום לצבור את ימי החופשה השנתית - במידה והעובד הזר מעוניין, יכול הוא לבקש תמורה כספית במקום ימי חופש?

 

 על פי חוק חופשה שנתית, פדיון ימי חופשה נעשה אך ורק בסיום יחסי עובד-מעביד. 

תכלית החוק שעובד יצא בפועל לחופש למנוחה ואוורור ולא יפדה את ימי החופשה שלו בכסף גם אם מסכים לכך.

מאותה סיבה גם לא ניתן לצבור יותר מ - 7 ימי חופשה בכל שנה (נטו ולפי ותק 1-5 שנים) ועד ל - 3 שנים ברציפות - לאחר מכן אם לא נוצל בפועל נמחק - שכן התיישנות על פי חוק חופשה שנתית היא 3 שנים.

מעסיק שישלם בכסף את ימי החופשה לעובד במקום לתת לו לנצלם יכול להיות חשוף בסיום יחסי העבודה בין הצדדים לדרישה לתשלום אותם ימים שכבר שילם!

לאור על האמור לעיל, על פי החוק לא יכול העובד להמיר ימי חופשה לתשלום בכסף - אלא יכול לנצלם בתשלום  - קרי לצאת לחופש (על פי מכסת ימי החופשה הצבורה לו בתיאום ואישור המעסיק) ולקבל משכורת כרגיל.

 


 האם ניתן לחפוף בין הודעה מוקדמת לימי חופשה?  


חפיפה בין פדיון חופשה להודעה מוקדמת אפשרית ומותרת בתנאי שיישארו לפחות 14 ימי הודעה מוקדמת לא בחפיפה. למעט מקרים בהם סיבת הפסקת העבודה הינה פטירת המעסיק ואז לא תינתן אפשרות חפיפה בין חופשה להודעה מוקדמת.


עוד בנושא ימי חופשה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
מידע זה ניתן לקו מעסיק ע"י היועצים המקצועיים של הקו למעסיק, על סמך הנתונים שסופקו על ידי השואלים, אולם אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ו/או חשבונאי קונקרטי וספציפי לעניין הנדון.

.


 

 

 

 הגן    על      עצמך!

  עקבו אחרינו גם בפייסבוק

 

 

 

 

כניסה