חיפוש כותרת
>> העובד הזר ותלוש השכר

 

    העובד הזר ותלוש השכר

 

  חשוב מאוד לדעת!!!

 

לאחרונה  מוגשות  תביעות רבות  של עובדים  זרים על מאות אלפי שקלים נגד מעסיקים אשר התרשלו או שגו ברישומם של  נתונים חשובים בתלוש השכר של העובד,  כשרוב כתבי התביעה כוללים בקשת פיצוי בעקבות הנפקת תלוש לא תיקני.
תופעה זו מחדדת את החשיבות שיש - הן לעובדים והן למעסיקים - בהנפקת תלוש  מלא, מפורט ותקין, ובבדיקה מדוקדקת שלו מדי חודש בחודשו.

בפברואר 2009 נכנס תיקון חוק הגנת השכר אשר חידד את ההוראות בנוגע לתלוש השכר, ובו מצוינים הפרטים שצריכים להיכלל בתלוש ולענישה הצפויה על מי שיפר את החוק.
החוק מדבר על חובת המעסיק לנהל רישום שוטף בפנקס בנוגע לשעות העובדה שבוצעו בפועל, כולל שעות מנוחה ודגש על שעות נוספות.

חשוב לציין כי מעסיק שלא מסר לעובד תלוש שכר במועד או מסר תלוש שכר חסר, עובר עבירה פלילית ודינו לשלם קנס של עד 14אלף שקל, ובנסיבות מחמירות  - אף יותר.

רוב המעסיקים אינם מודעים לחוק ואינם מיישמים אותו, אך אי ידיעת החוק גם כאן אינה פותרת, ומאז התיקון לחוק בתי המשפט ובתי הדין לעבודה הביעו עמדה ברורה ונוקשה בנושא, ומי שלא ציית לחוק שילם.

יודגש כי חובת ההוכחה חלה על המעסיק, וההוכחה בדיעבד, בדרך כלל כרוכה בעבודת נמלים מייגעת (לדוגמא בהוכחת עבודת שעות נוספות).על מעסיק להכיר היטב את החוק וליישמו!!

הפרטים שחייבים להופיע בתלוש:

פרטים על העובד והמעסיק, כגון מספר התאגיד, כתובת מקום העבודה והוותק של העובד
היקף המשרה והבסיס שלפיו משולם השכר

 • תקופת התשלום
 • מספר ימי העבודה ושעות העבודה בתקופת שבעדה שולם השכר
 • מספר ימי החופשה ויתרת ימי החופשה
 • מספר ימי המחלה שנוצלו ויתרתם
 • השכר ברוטו ונטו, וערך השכר המשולם לעובד בעד שעת עבודה רגילה
  סך כל השכר והתשלומים האחרים החייבים במס הכנסה ובביטוח לאומי
  פירוט גמול בגין מנוחה שבועית, דמי הבראה, דמי חופשה ודמי מחלה
  הניכויים מהשכר למס הכנסה, ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות, ניכוי לקופת גמל ועוד.

   עם זאת, חשוב לדעת כי - במקרים הבאים אין חובה למסור תלוש שכר לעובד:

1.      המעסיק הוא יחיד, כלומר הוא אינו חברה או תאגיד אחר.

2.      העובד מועסק אצל המעסיק, שלא במסגרת עסק או משלח יד של המעסיק.

 

לדוגמה -עובד זר המועסק בתחום הסיעוד על ידי המטופל. 

כניסה